خدمات آزمايشگاهي

در راستای کمک به کاروان علمی کشور این شرکت آماده است تا در خصوص طراحی ، اجرا و نهایتا ارئه دیتا برای تحقیقات بخش خصوصی و دانشگاهی با متقاضیان و دانشجویان محترم هماری لازم را بعمل آورد.

جهت انجام تست های تحقیقاتی از منوی اصلی فرم درخواست را دانلود نموده و پس تکمیل کامل به آدرس پست الکترونیک info@zistaria.ir ارسال نمایند . برای فرم مذکور پس از بررسی و تایید بوسیله بخش علمی یک پیش فاکتور صادر خواهد شد و به آدرس پست الکترونیک متقاضی ارسال خواهد شد . متقاضی می بایست پس از امضاء این پش فاکتور را عودت نماید که به منزله تایید پش فاکتور است . پس از واریز ۵۰ درصد از پش فاکتور و دریافت نمونه ها انجام آزمونها آغاز می گردد و پس از زمان قید شده در پش فاکتور ، نتایج به همراه فاکتور به متقاضی ارسال خواهد شد.