غذا و دارو

آفلاتوكسين ها بعنوان متابوليت ثانويه بوسيله قارچ هاي آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پا -رازيتاكوس در طيف وسيعي از محصولات غذايي توليد مي گردد. آفلاتوكسين ها داراي خاصيت هايي از قبيل سميت ، سرطانزايي ، موتاژنسيس و سركوب كننده سيستم ايمني بوده و با بيماريهاي گوناگون مانند آفلاتوكسيكوزيس ، بيماريهاي دامي و انسان در جهان مرتبط مي باشد . چهار نوع اصلي از آفلاتوكسين B1 ، B2 ، G1 و G2‌ بعلاوه دو نوع متابوليت حاصل از آنها M1 و M2  وجود دارد . آفلاتوكسين ها مي توانند بطور مستقيم و يا غير مستقيم غذاهاي انساني و دامي را آلوده نمايند. آفلاتوكسين M1 كه خود متابوليت آفلاتوكسين B1 است بطور معمول در محصولات لبني حاصل از شير يافت مي شود. كيت سنجش كيفي آفلاتوكسين M1 : اساس تست كاستي سنجش ايمونوكروماتوگرافي آفلاتوكسين M1 رقابت بين آنتي بادي هاي اختصاصي با مولكول آفلاتوكسين M1 متصل به پروتئين آلبومين گاوي (BSA) مي باشد.  مولكول آفلاتوكسين M1 موجود در نمونه شير و كمپلكس آفلاتوكسين M1‌ متصل به آلبومين گاوي( كه بر روي ممبران تثبيت شده است .)  براي واكنش با آنتي بادي اختصاصي آفلاتوكسين M1 كه به نانوذرات طلا متصل است با يكديگر رقابت مي نمايند . در نتيجه اين واكنش ، ظهور خط قرمز در ناحيه تست ممبران ميزان غلظت آفلاتوكسين M1 را آشكار مي سازد.در خط كنترل نيز جهت كنترل كيفي كردن انجام آزمايش و يا تاييد ميزان نمونه، آنتي باديهاي ثانويه جهت به دام انداختن آنتي باديهاي متصل به طلا اضافه قرار گرفته است . بنابراين براي تمام تست ها اين خط بايد ظاهر گردد.