كيت هاي عفوني

كيت تشخيص كرونا SARS-CoV2

تست تشخيص كرونا در نمونه گلو و بيني يكي ازروشهاي سريع غربالگري مي باشد طي زمان 15 دقيقه مي توان به نتيجه آن دست يافت . اين كيت كاربري بسيار آسان داشته و امكان انجام آن توسط خود فرد در منزل وجود دارد . با استفاده از يك عدد سوآپ ( شبيه گوش پاك كن )‌ابتدا نمونه را از داخل بيني يا ته گلو برداشت كرده و در درون يك لوله حاوي بافر استخراج گذاشته و پس از يك دقيقه محلول استخراج را در حفره داخل كاست مي ريزيم . پس از 10 دقيقه و ظهور خط يا خطوط بر روي مستطيل نشانگر مي توان نتيجه را مورد بررسي قرار داد . تشكيل دو خط نشانه مثبت بودن و يك خط در ناحيه كنترل (C) نشان دهنده نتيجه منفي است .

كيت بررسي ميزان آنتي بادي كرونا IgG& IgM

بررسي ميزان آنتي بادي عليه كرونا در نمونه خون نوك انگشت، يكي از روشهاي پيگيري بيماري يا تزريق واكسن مي باشد . بدين منظور پس از تزريق واكسن و يا درگيري با ويروس كرونا آنتي بادي هاي نوع جي و ام پس از يك هفته تا ده روز شروع به ترشح و بالا رفتن غلظت آنها در خون مي گردد. لذا براي اينكه بررسي شود كه آيا واكسن سيستم ايمني همورال را فعال كرده است يا اينكه خود ويروس ايمني لازم را ايجاد كرده مي توان از اين كيت استفاده كرد . اگرچه با بررسي آنتي بادي نوع ام و مقايسه آن با نوع جي مي توان به وجود بيماري يا اتمام آن پي برد.